KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Experimental and theoretical investigations of emission of high power mm-wave and THz-radiation from magnetized plasma at two-stream instability of high current electron beams

Arzhannikov, A. V.; Burdakov, A. V.; Kalinin, P. V.; Kuznetsov, S. A.; Makarov, M. A.; Ivanov, I. A.; Mekler, K. I.; Kandaurov, I. V.; Kurkuchekov, V. V.; Popov, A. A.; Postupaev, V. V.; Rovenskikh, A. F.; Sínitsky, S. L.; Sklyarov, V. F.; Stepanov, V. D.; Sulyaev, Y. S.; Thumm, M. K. A.; Timofeev, I. V.; Vyacheslavov, L. N.Seitenaufrufe: 2
seit 27.04.2018
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Publikationstyp Proceedingsbeitrag
Jahr 2012
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 1000040640
Erschienen in 24th Joint Russian-German Meeting on ECRH and Gyrotrons, Nizhny Novgorod, Russia, June 11-15, 2012
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page