KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Generation of high-power sub-THz-radiation by two-stream instability of electron beams in magnetized plasmas

Thumm, M. K. A.; Arzhannikov, A. V.; Astrelin, V. T.; Burdakov, A. V.; Ivanov, I. A.; Kalinin, P. V.; Kandaurov, I. V.; Kurkuchekov, V. V.; Kuznetsov, S. A.; Makarov, M. A.; Mekler, K. I.; Polosatkin, S. V.; Popov, S. A.; Postupaev, V. V.; Rovenskikh, A. F.; Sinitsky, S. L.; Sklyarov, V. F.; Stepanov, V. D.; Trunev, Yu. A.; Timofeev, I. V.; ... mehrSeitenaufrufe: 2
seit 27.04.2018
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Proceedingsbeitrag
Jahr 2012
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 1000041015
HGF-Programm 43.13.02 (POF II, LK 01)
Erschienen in International Symposium on Frontiers in THz Technology (FTT 2012), Nara, Japan, November 27-29 2012
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page