KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Generation of High-Power Sub-THz Waves in Magnetized Turbulent Electron Beam Plasmas

Thumm, M. K. A.; Arzhannikov, A. V.; Astrelin, V.T.; Burdakov, A. V.; Ivanov, I.A.; Kalinin, P. V.; Kandaurov, I. V.; Kurkuchekov, V. V.; Kuznetsov, S. A.; Makarov, M. A.; Mekler, K. I.; Polosatkin, S. V.; Popov, S. A.; Postupaev, V. V.; Rovenskikh, A. F.; Sinitsky, S. L.; Sklyarov, V. F.; Stepanov, V. D.; Trunev, Y. A.; Timofeev, I. V.; ... mehrOriginalveröffentlichung
DOI: 10.1007/s10762-013-9969-3
Scopus
Zitationen: 24
Web of Science
Zitationen: 23
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Jahr 2014
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 1866-6892
KITopen-ID: 1000041731
HGF-Programm 31.40.07 (POF II, LK 01)
Erschienen in Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Band 35
Heft 1
Seiten 81-90
Nachgewiesen in Web of Science
Scopus
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page