KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Generation of terahertz radiation in beam-plasma interaction experiments at the GOL-3 facility

Ivanov, I. A.; Arzhannikov, A. V.; Burdakov, A. V.; Burmasov, V. S.; Ivantsivsky, M. V.; Kuznetsov, S. A.; Mekler, K. I.; Popov, S. S.; Polosatkin, S. V.; Postupaev, V. V.; Rovenskikh, A. F.; Sinitsky, S. L.; Sklyarov, V. F.; Thumm, M. K. A.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Publikationstyp Proceedingsbeitrag
Publikationsjahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 1000049853
Erschienen in 9th All-Russian Seminar on Millimeter and Submillimeter Wavelength Radiophysics, Nizhny Novgorod, Russia, February 26 - March 1, 2013
Bemerkung zur Veröffentlichung 9th All-Russian Seminar on Millimeter and Submillimeter Wavelength Radiophysics, Nizhny Novgorod, Russia, February 26 - March 1, 2013
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page