KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Berggrundskartan 25G Ammarnäs NO, skala 1:50 000

Greiling, Reinhard; Kathol, Benno


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW)
Publikationstyp Sonstiges
Publikationsjahr 2021
Sprache Schwedisch
Identifikator ISBN: 978-91-7403-488-2
ISSN: 1652-8336
KITopen-ID: 1000137998
Verlag Sveriges geologiska undersökning
Umfang 1 Kt.
Serie SGU Serie ; K 681
Bemerkung zur Veröffentlichung K - Kartor och beskrivningar inom alla ämnesområden

Serie K omfattar kartor och beskrivningar inom olika ämnesområden (berggrund och bergkvalitet, grundvatten, jordartskartor, maringeologi, geokemi och geoturism). Beskrivningar till kartorna finns som en egen publikation eller görs direkt på kartan. Vanliga skalor är 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:250 000, 1:1 miljon. Serien har givits ut sedan 2005.
Externe Relationen Abstract/Volltext
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page