KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Berggrundskartan 25G Ammarnäs NV, skala 1:50 000

Greiling, Reinhard; Grimmer, Jens ORCID iD icon; Kathol, Benno

Abstract:

K - Kartor och beskrivningar inom alla ämnesområden
Serie K omfattar kartor och beskrivningar inom olika ämnesområden (berggrund och bergkvalitet, grundvatten, jordartskartor, maringeologi, geokemi och geoturism). Beskrivningar till kartorna finns som en egen publikation eller görs direkt på kartan. Vanliga skalor är 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:250 000, 1:1 miljon. Serien har givits ut sedan 2005.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW)
Publikationstyp Sonstiges
Publikationsjahr 2021
Sprache Schwedisch
Identifikator ISBN: 978-91-7403-490-5
ISSN: 1652-8336
KITopen-ID: 1000137999
Verlag Sveriges geologiska undersökning
Umfang 1 Kt.
Serie SGU Serie ; K 683
Externe Relationen Abstract/Volltext
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page