KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Subterahertz generation by magnetized plasma at two-stream instability of high current 1-MeV REB

Arzhannikov, A.V.; Burdakov, A.V.; Kalinin, P.V.; Kuznetsov, S.A.; Makarov, M.A.; Mekler, K.I.; Polosatkin, S.V.; Postupaev, V.V.; Rovenskikh, A.F.; Sinitsky, S.L.; Sklyarov, V.F.; Stepanov, V.D.; Sulyaev, Yu.S.; Thumm, M.; Vyacheslavov, L.N.Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Proceedingsbeitrag
Jahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 170083742
HGF-Programm 43.13.02 (POF II, LK 01)
Seiten 209-210
Erscheinungsvermerk 8th Internat.Workshop 'Strong Microwaves and Terahertz Waves : Sources and Applications', Nizhny Novgorod, Russia, July 9-16, 2011 Proc. Nizhny Novgorod : Russian Academy of Sciences, 2011
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page