KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Development and test of 170 GHz gyrotron for ITER

Popov, L. G.; Myasnikov, V. E.; Usachev, S. V.; Agapova, M. V.; Nichiporenko, V. N.; Gnedenkov, A. Ph.; Ilyin, V. N.; Khmara, D. V.; Kostyna, A. N.; Litvak, A. G.; Denisov, G. G.; Belousov, V. I.; Bogdashov, A. A.; Chirkov, A. V.; Kuftin, A. N.; Lygin, V. K.; Malygin, V. I.; Moiseev, M. A.; Zapevalov, V. E.; ... mehr


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2002
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 230052519
HGF-Programm 31.04.04 (Vor POF, LK 01)
Erscheinungsvermerk Internat.Workshop on Strong Microwaves in Plasmas, Nizhny Novgorod, Russia, August 1-9, 2002
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page