KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Development and test of 170 GHz gyrotron for ITER

Popov, L.G.; Myasnikov, V.E.; Usachev, S.V.; Agapova, M.V.; Nichiporenko, V.N.; Gnedenkov, A.Ph.; Ilyin, V.N.; Khmara, D.V.; Kostyna, A.N.; Litvak, A.G.; Denisov, G.G.; Belousov, V.I.; Bogdashov, A.A.; Chirkov, A.V.; Kuftin, A.N.; Lygin, V.K.; Malygin, V.I.; Moiseev, M.A.; Zapevalov, V.E.; Ilyin, V.I.; ... mehrZugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2002
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 230052519
HGF-Programm 31.04.04 (Vor POF, LK 01)
Erscheinungsvermerk Internat.Workshop on Strong Microwaves in Plasmas, Nizhny Novgorod, Russia, August 1-9, 2002
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page