KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Subterahertz emission by strong turbulent plasma at two-stream instability of high current REB

Arzhannikov, A.V.; Burdakov, A.V.; Kalinin, P.V.; Kuznetsov, S.A.; Makarov, M.A.; Mekler, K.I.; Polosatkin, S.V.; Postupaev, V.V.; Rovenskikh, A.F.; Sinitsky, S.L.; Sklyarov, V.F.; Stepanov, V.D.; Sulyaev, Yu.S.; Thumm, M.; Vyacheslavov, L.N.Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 230083409
HGF-Programm 43.13.02 (POF II, LK 01) Replication
Erscheinungsvermerk 38th EPS Conf.on Plasma Physics, Strasbourg, F, June 27 - July 1, 2011
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page