KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Subterahertz emission by strong turbulent plasma at two-stream instability of high current REB

Arzhannikov, A. V.; Burdakov, A. V.; Kalinin, P. V.; Kuznetsov, S. A.; Makarov, M. A.; Mekler, K. I.; Polosatkin, S. V.; Postupaev, V. V.; Rovenskikh, A. F.; Sinitsky, S. L.; Sklyarov, V. F.; Stepanov, V. D.; Sulyaev, Yu. S.; Thumm, M.; Vyacheslavov, L. N.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 230083409
HGF-Programm 43.13.02 (POF II, LK 01) Replication
Erscheinungsvermerk 38th EPS Conf.on Plasma Physics, Strasbourg, F, June 27 - July 1, 2011
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page