KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Generation of high power THz waves in relativistic electron beam

Thumm, M.K.A.; Arzhannikov, A.V.; Astrelin, V.T.; Burdakov, A.V.; Ginzburg, N.S.; Kalinin, P.V.; Kuznetsov, S.A.; Makarov, M.A.; Mekler, K.I.; Peskov, N.Yu.; Polosatkin, S.V.; Popov, S.A.; Postupaev, V.V.; Rovenskikh, A.F.; Sergeev, A.S.; Sinitsky, S.L.; Sklyarov, V.F.; Stepanov, V.D.; Vyacheslavov, L.N.; Zaslavsky, V.Yu.Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2011
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 230085086
HGF-Programm 43.13.02 (POF II, LK 01) Replication
Erscheinungsvermerk 3rd Shenzhen Internat.Conf.on Advanced Science and Technology - Terahertz Science and Technology (the 3rd SICAST), Shenzhen, China, November 21-26, 2011 Book of Abstracts
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page