KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Experimental and theoretical investigations of emission of high power MM-wave and THz-radiation from magnetized plasma at two-stream instability of high current electron beams

Arzhannikov, A.V.; Astrelin, V.T.; Burdakov, A.V.; Ivanov, I.A.; Kalinin, P.V.; Kandaurov, I.V.; Kurkuchekov, V.V.; Kuznetsov, S.A.; Makarov, M.A.; Mekler, K.I.; Polosatkin, S.V.; Popov, S.A.; Postupaev, V.V.; Rovenskikh, A.F.; Sinitsky, S.L.; Sklyarov, V.F.; Stepanov, V.D.; Trunev, Yu.A.; Thumm, M.K.A.; Timofeev, I.V.; ... mehrZugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Jahr 2012
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 230087222
HGF-Programm 43.13.02 (POF II, LK 01)
Erscheinungsvermerk 24th Joint Russian-German Meeting on ECRH and Gyrotrons, Nizhny Novgorod, Russia, June 11-15, 2012
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page