KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

High-power sub-THz waves generation during eletron beam transportation through magnetized plasmas

Ivanov, I. A.; Arzhannikov, A. V.; Astrelin, V. T.; Burdakov, A. V.; Kandaurov, I. V.; Kurkuchekov, V. V.; Kuznetsov, S. A.; Makarov, M. A.; Mekler, K. I.; Polosatkin, S. V.; Popov, S. S.; Postupaev, V. V.; Rovenskikh, A. F.; Sinitsky, S. L.; Sklyarov, V. F.; Trunev, Y. A.; Thumm, M. K. A.; Vyacheslavov, L. N.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 230092149
HGF-Programm 31.30.03 (POF II, LK 01) ECRH Heiz.u.Strombetr. Entw.170 GHz
Erscheinungsvermerk IEEE Pulsed Power & Plasma Science Conference (PPPS 2013), San Francisco, Calif., June 16-21, 2013
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page