KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

High-power sub-THz waves generation during eletron beam transportation through magnetized plasmas

Ivanov, I.A.; Arzhannikov, A.V.; Astrelin, V.T.; Burdakov, A.V.; Kandaurov, I.V.; Kurkuchekov, V.V.; Kuznetsov, S.A.; Makarov, M.A.; Mekler, K.I.; Polosatkin, S.V.; Popov, S.S.; Postupaev, V.V.; Rovenskikh, A.F.; Sinitsky, S.L.; Sklyarov, V.F.; Trunev, Y.A.; Thumm, M.K.A.; Vyacheslavov, L.N.Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Jahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 230092149
HGF-Programm 31.30.03 (POF II, LK 01)
Erscheinungsvermerk IEEE Pulsed Power & Plasma Science Conference (PPPS 2013), San Francisco, Calif., June 16-21, 2013
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page