KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Development of 170 GHz gyrotron for ITER

Usachev, S.V.; Myasnikov, V.E.; Litvak, A.G.; Popov, L.G.; Agapova, M.V.; Denisov, G.G.; Bogdashov, A.A.; Chirkov, A.V.; Gnedenkov, A.Ph.; Ilyin, V.I.; Ilyin, V.N.; Khmara, D.V.; Kostyna, A.N.; Kuftin, A.N.; Lygin, V.K.; Moiseev, M.A.; Malygin, V.I.; Nichiporenko, V.O.; Zapevalov, V.E.; Thumm, M.Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2002
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 240052499
HGF-Programm 31.04.04 (Vor POF, LK 01)
Erscheinungsvermerk 14th Joint Russian-German Workshop on ECRH and Gyrotrons, Nizhny Novgorod/Moskva, June 25 - July 2, 2002 Viewgraphs Collection Vol.1 Moskva : Russian Academy of Sciences, 2002
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page