KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Generation of high-power sub-THz-radiation by two-stream instability of electron beams in magnetized plasmas

Thumm, M.K.A.; Arzhannikov, A.V.; Astrelin, V.T.; Burdakov, A.V.; Ivanov, I.A.; Kalinin, P.V.; Kandaurov, I.V.; Kurkuchekov, V.V.; Kuznetsov, S.A.; Makarov, M.A.; Mekler, K.I.; Polosatkin, S.V.; Popov, S.A.; Postupaev, V.V.; Rovenskikh, A.F.; Sinitsky, S.L.; Sklyarov, V.F.; Stepanov, V.D.; Trunev, Yu.A.; Timofeev, I.V.; ... mehrZugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Jahr 2012
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 240089362
HGF-Programm 43.13.02 (POF II, LK 01)
Erscheinungsvermerk Internat.Symp.on Frontiers in THz Technology (FFT 2012), Nara, J, November 27- 29, 2012
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page