KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Sub-THz waves generation by magnetized plasma with strong turbulence driven by high-current REB

Arzhannikov, A.V.; Astrelin, V.T.; Burdakov, A.V.; Ivanov, I.A.; Kandaurov, I.V.; Kurkuchekov, V.V.; Kuznetsov, S.A.; Makarov, M.A.; Mekler, K.I.; Polosatkin, S.V.; Popov, S.S.; Postupaev, V.V.; Rovenskikh, A.F.; Sinitsky, S.L.; Sklyarov, V.F.; Timofeev, I.V.; Trunev, Yu.A.; Thumm, M.K.A.; Vyacheslavov, L.N.Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 240091226
HGF-Programm 31.30.03 (POF II, LK 01) ECRH Heiz.u.Strombetr. Entw.170 GHz
Erscheinungsvermerk 38th Internat.Conf.on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2013), Mainz, September 1-6, 2013
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page