KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Sub-THz waves generation by magnetized plasma with strong turbulence driven by high-current REB

Arzhannikov, A. V.; Astrelin, V. T.; Burdakov, A. V.; Ivanov, I. A.; Kandaurov, I. V.; Kurkuchekov, V. V.; Kuznetsov, S. A.; Makarov, M. A.; Mekler, K. I.; Polosatkin, S. V.; Popov, S. S.; Postupaev, V. V.; Rovenskikh, A. F.; Sinitsky, S. L.; Sklyarov, V. F.; Timofeev, I. V.; Trunev, Yu. A.; Thumm, M. K. A.; Vyacheslavov, L. N.


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM)
Publikationstyp Vortrag
Publikationsjahr 2013
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 240091226
HGF-Programm 31.30.03 (POF II, LK 01) ECRH Heiz.u.Strombetr. Entw.170 GHz
Erscheinungsvermerk 38th Internat.Conf.on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2013), Mainz, September 1-6, 2013
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page